Kế toán – Wikipedia tiếng Việt

Kế toán. Kế toán ( Tiếng Anh: accounting) là việc đo lường, xử lý và truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính về các thực thể kinh tế [1] [2] như các doanh nghiệp và tập đoàn. Kế toán, vốn được gọi là "ngôn ngữ kinh doanh", đo lường kết quả hoạt động kinh tế ...

Đọc thêm

Top 7 các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản. Hiện tại, có 7 nguyên tắc cơ bản được ban hành theo Luật Kế toán đã giúp các tổ chức, công ty lớn, nhỏ thuận lợi trong việc ghi chép sổ sách và lập báo cáo tài chính theo cơ sở chuẩn mực kế toán. Đặc biệt, các nguyên tắc kế toán ...

Đọc thêm

7 nguyên tắc kế toán cơ bản

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (Chuẩn mực chung), có 7 nguyên tắc kế toán cơ bản được áp dụng cho kế toán Việt Nam là Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến …

Đọc thêm

12 nguyên lý căn bản trong kế toán cho người mới …

Vì thế đây là 12 nguyên lý kế toán rất quan trọng: Nguyên tắc độc lập; Nguyên tắc hoạt động liên tục; Phương pháp đo lường; Đơn vị đo lường; Nguyên tắc giá gốc; Nguyên tắc trọng yếu; Ước tính và đánh giá; …

Đọc thêm

Nguyên lý kế toán

CÁC GIẢ ĐỊNH VÀ Nguyên TẮC KẾ TOÁN ĐƯỢC THỪA NHẬN; Biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ sản phẩm hàng hoá mẫu 03 VT Thông tư 200 ... các bài tập của học phần nguyên lý kế toán. 44 pages 2021/2022 (2) 2021/2022 (2) Save. Trắc-nghiệm-NLKT - trac nghiem c1+2. 5 pages 2023/2024 ...

Đọc thêm

830 câu trắc nghiệm Nguyên lý Kế toán

Kỳ kế toán năm của đơn vị kế toán được xác định. A. Dương lịch. B. Năm hoạt động. C. Cả a và b đều đúng. D. Có thể a hoặc b. Câu 25: Nguyên tắc thận trọng yêu cầu. A. Lập dự phòng. B. Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ. C. Không đánh giá thấp hơn khoản nợ. D. Tất ...

Đọc thêm

7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng nhất trong luật kế toán

7 nguyên tắc kế toán cơ bản do luật kế toán ban hành đã giúp các các doanh nghiệp lớn; nhỏ thuận tiện việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo cơ sở các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đặc biệt giúp các kiểm toán viên dễ dàng đưa ra các lời khuyên ...

Đọc thêm

Hệ thống tài khoản

Danh mục các tài khoản áp dụng (10 tài khoản): - Tài khoản 611 - Mua hàng. - Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. - Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp. - Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công. - Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung. - …

Đọc thêm

Cách hạch toán tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu theo …

Cách hạch toán tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu theo thông tư 200. Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu theo Thông tư 200. Nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự …

Đọc thêm

Cơ Sở Lý Thuyết Về Kế Toán Hàng Tồn Kho, Xuất Sắc Nhất

XEM THÊM : Bài Mẫu Luận Văn Kế Toán. 2.1.6. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho. Kế toán hàng tồn kho cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau : ( 1 ) Trị giá của vật liệu xuất nhập tồn phải được đánh giá theo nguyên tắc giá gốc. Kế toán phải xác định được giá ...

Đọc thêm

7 nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa

Sau đây là 7 nguyên tắc kế toán trong tiếng Anh : Nguyên tắc trọng yếu – Materiality principl; Nguyên tắc thận trọng – Prudence; Nguyên tắc cơ sở dồn tích – Accrual principle; Nguyên tắc hoạt động liên tục – Going …

Đọc thêm

7 nguyên tắc kế toán quan trọng mà mỗi kế toán cần biết rõ

Hiện nay, có 7 nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận mà một kế toán chuyên nghiệp cần nắm vững. Theo đó, 7 nguyên tắc kế toán bao gồm: Nguyên tắc trọng yếu - Materiality principle. Nguyên tắc thận trọng - Prudence. Nguyên tắc cơ sở dồn tích - Accrual principle. Nguyên tắc ...

Đọc thêm

7 nguyên tắc kế toán cơ bản và ví dụ minh họa cập nhật mới …

Nội dung nguyên tắc: Kế toán phải thu thập, xử lý, cung cấp đầy đủ những thông tin mang tính chất trọng yếu. Những thông tin không trọng yếu, ít tác động, ít ảnh hưởng đến quyết định có thể bỏ qua. Hoặc tập hợp những thông tin này vào những danh mục, khoản mục ...

Đọc thêm

Hướng dẫn tài khoản 641 (chi phí bán hàng) theo Thông tư …

Nguyên tắc kế toán đối với tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) Tài khoản 641 (Chi phí bán hàng) sẽ phải tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư 200/2014/TT-BTC sau đây: 1.1. Mục đích sử …

Đọc thêm

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên tục

1. Cơ sở nguyên tắc kế toán hoạt động liên tục: Một doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động chỉ có thể xảy ra 2 khả năng: -Một là sẽ tiếp tục hoạt động liên tục hay ít nhất sẽ không bị giải thế hoặc ngừng hoạt động trong tương lai gần. -Hai là ngừng hoạt ...

Đọc thêm

8 nguyên tắc của kế toán và VÍ DỤ MINH HỌA

Kế toán là một nghề đặc thù, phải áp dụng nguyên tắc một cách chính xác và bài bản. Bộ tài chính đưa ra 7 nguyên tắc chính đang được áp dụng cho các kế toán viên. Nguyên …

Đọc thêm

CHƯƠNG 4- Tính gia

- Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá. Các nguyên tắc, nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán. - Trình bày nguyên tắc tính giá của một số đối tượng kế toán cụ thể: Tài sản cố định hữu hình, Hàng tồn kho. 4 Khái niệm và ý nghĩa:

Đọc thêm

Quy trình phòng kế toán

Quy trình phòng kế toán. 1. Giới thiệu về quy trình: Tải về. 2. Đạo đức và văn hóa công ty: Tải về. 3. Khái niệm kế toán cơ bản: Tải về. 4. Nguyên tắc kế toán: Tải về.

Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm _ đúng sai (chương 1_4) (1) (3).pdf

Sang quý 2 năm N, công ty chuyển sang tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn" thì nguyên tắc kế toán bị vi phạm là: a. Nguyên tắc giá gốc b. Nguyên tắc phù hợp c. Nguyên tắc nhất quán d. Nguyên tắc phù hợp. 23. Nếu Công ty TNHH Thuận Thành đang làm thủ ...

Đọc thêm

Kế toán HCSN theo TT107/2017:TÀI KHOẢN 511: …

1- Nguyên tắc kế toán. 1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh số thu hoạt động do NSNN cấp và số thu hoạt động khác được để lại cho đơn vị hành chính, sự nghiệp (sau đây gọi chung là thu hoạt động …

Đọc thêm

Các nguyên tắc trong kế toán theo quy định (Cập nhật 2023)

Các nguyên tắc trong kế toán theo quy định (Cập nhật 2023) Nguyên tắc kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của mọi tổ chức và doanh nghiệp. Chúng không chỉ là các quy tắc cơ bản mà còn là nền tảng để xây dựng và …

Đọc thêm

New.Chương 1 Kế toán NVL,CCDC

Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 1.3.2. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho một cách thường xuyên, liên tục trên các tài ...

Đọc thêm

Nguyên tắc Giá gốc là gì: Định nghĩa, Ví dụ và Câu hỏi …

Mục lục. Nguyên tắc giá gốc là một khái niệm cơ bản trong kế toán giúp các doanh nghiệp lưu giữ hồ sơ chính xác về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của họ. Bằng cách ghi lại giá mua thực tế của một tài sản, nguyên tắc này ngăn chặn việc định giá quá ...

Đọc thêm

Chi tiết 100 thuật ngữ chuyên ngành kế toán.

Một số thuật ngữ chuyên dụng ngành kế toán. 1. Accounting: Kế toán. A set of concepts and techniques that are used to measure and report financial information about an economic unit. Một tập hợp các khái niệm và kỹ thuật được sử dụng để đo lường và báo cáo thông tin tài chính về một ...

Đọc thêm

7 Nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa

Download. 7 Nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa. Nhóm nguyên tắc kế toán là cơ sở cho việc tính giá các đố. 1, Nguyên tắc giá gốc: Nguyên …

Đọc thêm

IFRS 16 – Chuẩn mực thay đổi toàn diện

Theo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của IFRS 16 do Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) phát hành năm 2016, 14.000 công ty niêm yết đang áp dụng IFRS và nguyên tắc kế toán Mỹ có khoảng hơn 2.800 tỷ Đô la Mỹ cam kết thuê phải trả trong tương lai không được ghi nhận trên ...

Đọc thêm

Nguyên tắc kế toán là gì? 7 Nguyên tắc kế toán quan trong mà mỗi kế

Sau đây là 7 nguyên tắc kế toán : Nguyên tắc trọng yếu – Materiality principle. Nguyên tắc thận trọng – Prudence. Nguyên tắc cơ sở dồn tích – Accrual principle. Nguyên tắc hoạt động liên tục – Going concern principle. Nguyên tắc giá gốc – Historical cost. Nguyên tắc phù hợp ...

Đọc thêm

Chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán tài sản cố định(nhà …

Những nguyên tắc sau đây được áp dụng: Số khấu hao được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng TS. Phương pháp khấu hao phản ánh cách thức tiêu …

Đọc thêm

Sản phẩm mới